Eesti Kunstimuuseum logoEesti Kultuurkapital logo
Eesti Kultuurkapitali ostud

Maal
Graafika
Skulptuur
Installatsioon
Videokunst
Fotokunst
Uus meedia

Kunstnikud A-Z

Üldinfo

Tagasiside

copyright

EKM veebiküljel avaldatud teoste autoriõigused alla

Käesoleval veebilehel avaldatud materjalide suhtes kehtivad järgmised õigused:
Kõik veebilehel olevad teosed sh pildid, fotod, tekstid, illustratsioonid, arvutiprogrammid, kujunduselemendid ning külgede kujundus tervikuna on kaitstud autoriõiguse seaduse ning teiste asjakohaste õigusaktidega, sealhulgas rahvusvaheliselt autoriõigusalaste konventsioonide ja lepingutega, mille pooleks on Eesti Vabariik.
Autoriõigused kuuluvad kas Eesti Kunstimuuseumile (EKM) või teistele isikutele, kelle loa alusel on EKM avaldanud teosed üldsusele avatud arvutisüsteemis. Võimalus teoseid veebilehelt kopeerida ei tähenda autoriõiguste üleandmist või neist loobumist.
EKM keelab mistahes käesoleval veebilehel leiduva teose reprodutseerimise kõvakettale, disketile, paberile, kilele või muule materjalile ning teose või selle koopia(te) levitamise, töötlemise, avaldamise, demonstreerimise või muul viisil avalikkusele kättesaadavaks tegemise ilma EKM eraldi kirjaliku loata.
Lubatud on teoste reprodutseerimine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel, õigusemõistmise ja halduslikel eesmärkidel autoriõiguses seaduse §-s 19 sätestatud tingimustel ja korras. Ainsa tingimusena peavad kasutajad viitama taolise teose autorile ning samuti allikale, milleks on EKM veebikülje aadress www.ekm.ee
Teoste omavoliline äriline väljaandmine või kasutamine on keelatud. Isikud, kes soovivad EKM teoseid ärilistele eesmärkidel kasutada kas trükis avaldamiseks või mistahes muul viisil, mis ei ole hõlmatud eelmises lõigus nimetatud õigustega, võivad seda teha ainult EKMiga sõlmitava kirjaliku litsentsilepingu alusel lepingus kokku lepitava hinna ja tingimustega.
Autoriõiguste rikkumise korral kasutab EKM kõiki tema käsutuse olevaid tsiviil-, haldus- ja karistusõiguslikke kaitsevahendeid.

*Täpsem info
Eesti Kunstimuuseum.
Teabeosakond.
Kiriku plats 1, 10130 Tallinn
e-mail: muuseum@ekm.ee

üles